Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2021 Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
2 Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 3 Xem chi tiết
3 Kết quả công tác xét xử và thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2021 của Toà án nhân dân huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
4 Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 của UBMTTQVN huyện Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
5 Thống nhất một số nội dung thuộc dự án: Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu phức hợp dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp suối nước nóng Tây Viên Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
6 Báo cáo của Viện trưởng VKS nhân dân tại kỳ họp thứ III, HĐND huyện Nông Sơn khoá XII Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
7 Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021 Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
8 V/v thống nhất bổ sung danh mục công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nông Sơn (đợt 2) Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
9 Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Điểm du lịch Đại Bình Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
10 Thống nhất sử dụng nguồn thu sử dụng đất để đối ứng chi phí giải phóng mặt bằng công trình Cụm Công nghiệp Nông Sơn Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết