Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Tờ trình thống nhất kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
2 Đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
3 Kết quả thực hiện nguồn kết dư ngân sách năm 2018, 2019 và phương án sử dụng nguồn kết dư năm 2020 Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
4 Kết quả kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với UBBC các xã trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XV Xem chi tiết
5 Quyết toán ngân sách nhà nước 2020 Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
6 Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Khóa XI Xem chi tiết
7 Tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
8 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
9 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
10 Công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021 Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết