Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/9/2021 của HĐND huyện về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Trung Phước, huyện Nông Sơn, giai đoạn đến năm 2020 và 2030 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 5 Xem chi tiết
2 Dự thảo Nghị quyết Kết quả Kỳ họp thứ 05, Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 5 Xem chi tiết
3 Tờ trình về việc xin điều chỉnh diện tích quy hoạch đất thương mại - dịch vụ tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/9/2021 của HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 5 Xem chi tiết
4 Tờ trình Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 5 Xem chi tiết
5 Điều chỉnh dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
6 Tờ trình số 167 đề nghị thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
7 Tờ trình số 168 đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C khởi công mới năm 2022 từ nguồn vốn ngân sách huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
8 Báo cáo kết quả thẩm định các báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các nhóm C quy mô nhỏ từ nguồn ngân sách huyện năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch ( Tài liệu kèm theo Tờ trình số 168 của UBND huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
9 Tờ trình số 166 về việc đề nghị thống nhất bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nông Sơn (đợt 3) Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
10 Tờ trình số 165 đề nghị thông qua Đề án sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức giáo dục Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
11 Tờ trình số 164 đề nghị thông qua Đề án phát triển du lịch Đại Bình giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
12 Tờ trình đề nghị thông qua nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế Kỹ thuật - dự toán dự án: Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký cấp GCNQSD đất và xây dựng CSDL, quản lý đất đai xã Quế Trung, huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
13 Tờ trình số 163 về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập thị trấn Trung Phước, thuộc huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
14 Tờ trình số 144 về việc đề nghị thông qua Nhiệm vụ và Dự toán kinh phí lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu phức hợp dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp suối nước nóng Sơn Viên tại xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
15 Tờ trình số 130 đề nghị thống nhất nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Trung Phước, huyện Nông Sơn, giai đoạn đến năm 2020 và 2030 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
16 Dự thảo Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2021 Nhiệm kỳ khác Xem chi tiết
17 Triệu tập kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện Nông Sơn khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 3 Xem chi tiết
18 Dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 3 Xem chi tiết
19 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 03, Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 3 Xem chi tiết
20 Thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật 06 tháng đầu năm 2021 Nhiệm kỳ khác Xem chi tiết