Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 7 Xem chi tiết
2 Tờ trình Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình chợ Trung tâm xã Phước Ninh Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 7 Xem chi tiết
3 Tờ trình đề nghị bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 7 Xem chi tiết
4 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư các công trình khởi công năm 2022 (bổ sung) từ nguồn vốn ngân sách huyện và nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 7 Xem chi tiết
5 Tờ trình về việc đề nghị thống nhất bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 7 Xem chi tiết
6 Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư trong năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 7 Xem chi tiết
7 Dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
8 Đề nghị phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
9 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban KT-XH HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
10 Nội dung của UBND huyện trình tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 6 (Tiếp theo) Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
11 Nội dung của UBND huyện trình tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 6 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
12 Nội dung thường trực HĐND huyện trình kỳ họp Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
13 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH Kỳ họp thứ 06, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
14 Đề nghị bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
15 Đề nghị miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
16 Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
17 Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
18 Báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2021 của Toà án nhân dân huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
19 Báo cáo công tác kiểm soát năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
20 Dự thảo Nghị quyết Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 5 Xem chi tiết