Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban KT-XH HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
2 Nội dung của UBND huyện trình tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 6 (Tiếp theo) Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
3 Nội dung của UBND huyện trình tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 6 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
4 Nội dung thường trực HĐND huyện trình kỳ họp Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
5 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH Kỳ họp thứ 06, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
6 Đề nghị bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
7 Đề nghị miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
8 Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
9 Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
10 Báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2021 của Toà án nhân dân huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
11 Báo cáo công tác kiểm soát năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
12 Dự thảo Nghị quyết Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 5 Xem chi tiết
13 Dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/9/2021 của HĐND huyện về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Trung Phước, huyện Nông Sơn, giai đoạn đến năm 2020 và 2030 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 5 Xem chi tiết
14 Dự thảo Nghị quyết Kết quả Kỳ họp thứ 05, Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 5 Xem chi tiết
15 Tờ trình về việc xin điều chỉnh diện tích quy hoạch đất thương mại - dịch vụ tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/9/2021 của HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 5 Xem chi tiết
16 Tờ trình Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 5 Xem chi tiết
17 Điều chỉnh dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
18 Tờ trình số 167 đề nghị thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
19 Tờ trình số 168 đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C khởi công mới năm 2022 từ nguồn vốn ngân sách huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
20 Báo cáo kết quả thẩm định các báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các nhóm C quy mô nhỏ từ nguồn ngân sách huyện năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch ( Tài liệu kèm theo Tờ trình số 168 của UBND huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết