Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 06, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
2 Phiếu đăng ký phát biểu Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
3 Báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2022 của Toà án nhân dân huyện Nông Sơn trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Nông Sơn khoá XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
4 Kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
5 Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tại kỳ họp thứ VII, HĐND huyện Nông Sơn khoá XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
6 Thông báo kết quả tham gia công tác xây dựng chính quyền của UBMTTQVN các cấp 6 tháng đầu năm 2022 và một số kiến nghị với UBND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
7 Tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 03, HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
8 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 06, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
9 Tình hình thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
10 Về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
11 Đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để đầu tư năm 2022 từ nguồn ngân sách tỉnh gồm: Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT); xây dựng Trụ sở công an xã, thị trấn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
12 Thống nhất dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
13 Đề nghị phê duyệt phương án sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 và năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
14 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
15 Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
16 Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
17 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
18 Đề nghị thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
19 Dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 07, Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 7 Xem chi tiết
20 Báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về lĩnh vực KT-XH của UBND huyện trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 7 Xem chi tiết