Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Triệu tập kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện Nông Sơn khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 3 Xem chi tiết
2 Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 3 Xem chi tiết
3 Kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 3 Xem chi tiết
4 Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 3 Xem chi tiết
5 Tình hình thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2021 Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
6 Triệu tập Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện Nông Sơn khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
7 Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
8 V/v giới thiệu nhận sự bầu Hội thẩm Toà án nhân dân huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
9 Công tác phòng chống tham nhũng 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết
10 Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 Nhiệm kỳ khác Khóa khác Xem chi tiết