Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để đầu tư năm 2022 từ nguồn ngân sách tỉnh gồm: Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT); xây dựng Trụ sở công an xã, thị trấn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
2 Thống nhất dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
3 Đề nghị phê duyệt phương án sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 và năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
4 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
5 Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
6 Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
7 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
8 Đề nghị thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
9 Tờ trình 62 về Đề nghị phê duyệt điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư các dự án nhóm C Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 11 Xem chi tiết
10 Dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 07, Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 7 Xem chi tiết
11 Báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về lĩnh vực KT-XH của UBND huyện trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 7 Xem chi tiết
12 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 7 Xem chi tiết
13 Tờ trình Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình chợ Trung tâm xã Phước Ninh Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 7 Xem chi tiết
14 Tờ trình đề nghị bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 7 Xem chi tiết
15 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư các công trình khởi công năm 2022 (bổ sung) từ nguồn vốn ngân sách huyện và nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 7 Xem chi tiết
16 Tờ trình về việc đề nghị thống nhất bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 7 Xem chi tiết
17 Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư trong năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 7 Xem chi tiết
18 Triệu tập kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện Nông Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 11 Xem chi tiết
19 Dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết
20 Đề nghị phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 6 Xem chi tiết