Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 Nhiệm kỳ khác Xem chi tiết
2 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khoá XI Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết