Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Tờ trình số 130 - Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình khởi công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 9 Xem chi tiết
2 Tờ trình số 142 - Đề nghị điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư và dự kiến phân bổ vốn các công trình đầu tư mới năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 9 Xem chi tiết
3 Tờ trình số 143 - Đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 9 Xem chi tiết
4 Tờ trình số 125 - Đề nghị điều chỉnh giá trị và nguồn vốn Công trình: Đường tránh lũ đoạn từ CK55 đi cầu Đồng Miếu Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 9 Xem chi tiết
5 Tờ trình 129 - Đề nghị phê duyệt danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 9 Xem chi tiết
6 Tờ trình số 127 Đề nghị ban hành Nghị quyết qui định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cấp huyện, xã cho các nội dung trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nông Sơn, giai đoạn 2021-2025 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 9 Xem chi tiết
7 Tờ trình số 134 của UBND huyện về đề nghị thông qua nhiệm vụ khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án: Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai 05 xã thuộc huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 9 Xem chi tiết
8 Tờ trình số 133 của UBND huyện về thông qua các danh mục của kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 9 Xem chi tiết
9 Gợi ý thảo luận tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
10 Báo cáo số 30 HĐND huyện: Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
11 Tờ trình 04 của HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
12 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
13 Báo cáo thẩm tra tình hành chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
14 Quyết định chủ trương đầu tư các công trình khởi công năm 2022 (ngân sách tỉnh hỗ trợ) Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
15 NQ Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
16 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban KT-XH HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
17 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
18 Kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 03, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
19 Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 của HĐND, Thường trực HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
20 Đề nghị thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát “Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn vượt thu, kết dư năm 2018, 2019 đối với Ban quản lý dự án ĐTXD-PTQĐ huyện” Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết