Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Dự thảo Nghị quyết Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 5 Xem chi tiết
2 Dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/9/2021 của HĐND huyện về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Trung Phước, huyện Nông Sơn, giai đoạn đến năm 2020 và 2030 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 5 Xem chi tiết
3 Dự thảo Nghị quyết Kết quả Kỳ họp thứ 05, Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 5 Xem chi tiết
4 Tờ trình về việc xin điều chỉnh diện tích quy hoạch đất thương mại - dịch vụ tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/9/2021 của HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 5 Xem chi tiết
5 Tờ trình Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 5 Xem chi tiết
6 Điều chỉnh dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
7 Tờ trình số 167 đề nghị thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
8 Tờ trình số 168 đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C khởi công mới năm 2022 từ nguồn vốn ngân sách huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
9 Báo cáo kết quả thẩm định các báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các nhóm C quy mô nhỏ từ nguồn ngân sách huyện năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch ( Tài liệu kèm theo Tờ trình số 168 của UBND huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết
10 Tờ trình số 166 về việc đề nghị thống nhất bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nông Sơn (đợt 3) Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 4 Xem chi tiết