Báo cáo số 30 HĐND huyện: Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Tiêu đề Báo cáo số 30 HĐND huyện: Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 8
Tải về