Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban KT-XH HĐND huyện
Tiêu đề Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban KT-XH HĐND huyện
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 8
Tải về