Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Tiêu đề Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 8
Tải về