Kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 03, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026
Tiêu đề Kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 03, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 8
Tải về