Đề nghị thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát “Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn vượt thu, kết dư năm 2018, 2019 đối với Ban quản lý dự án ĐTXD-PTQĐ huyện”
Tiêu đề Đề nghị thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát “Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn vượt thu, kết dư năm 2018, 2019 đối với Ban quản lý dự án ĐTXD-PTQĐ huyện”
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 8
Tải về