Báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2022 của Toà án nhân dân huyện Nông Sơn trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Nông Sơn khoá XII
Tiêu đề Báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2022 của Toà án nhân dân huyện Nông Sơn trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Nông Sơn khoá XII
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 8
Tải về