Thông báo kết quả tham gia công tác xây dựng chính quyền của UBMTTQVN các cấp 6 tháng đầu năm 2022 và một số kiến nghị với UBND huyện
Tiêu đề Thông báo kết quả tham gia công tác xây dựng chính quyền của UBMTTQVN các cấp 6 tháng đầu năm 2022 và một số kiến nghị với UBND huyện
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 8
Tải về