Báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về lĩnh vực KT-XH của UBND huyện trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Tiêu đề Báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về lĩnh vực KT-XH của UBND huyện trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 7
Tải về