Tờ trình Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình chợ Trung tâm xã Phước Ninh