Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư các công trình khởi công năm 2022 (bổ sung) từ nguồn vốn ngân sách huyện và nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ
Tiêu đề Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư các công trình khởi công năm 2022 (bổ sung) từ nguồn vốn ngân sách huyện và nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 7
Tải về