Tờ trình về việc đề nghị thống nhất bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nông Sơn
Tiêu đề Tờ trình về việc đề nghị thống nhất bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nông Sơn
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 7
Tải về