Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư trong năm 2022
Tiêu đề Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư trong năm 2022
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 7
Tải về