Đề nghị phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2022
Tiêu đề Đề nghị phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2022
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 6
Tải về