Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban KT-XH HĐND huyện
Tiêu đề Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban KT-XH HĐND huyện
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 6
Tải về