Dự thảo Nghị quyết Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nông Sơn
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nông Sơn
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 5
Tải về