Dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/9/2021 của HĐND huyện về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Trung Phước, huyện Nông Sơn, giai đoạn đến năm 2020 và 2030
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/9/2021 của HĐND huyện về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Trung Phước, huyện Nông Sơn, giai đoạn đến năm 2020 và 2030
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 5
Tải về