Dự thảo Nghị quyết Kết quả Kỳ họp thứ 05, Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết Kết quả Kỳ họp thứ 05, Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 5
Tải về