Tờ trình về việc xin điều chỉnh diện tích quy hoạch đất thương mại - dịch vụ tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/9/2021 của HĐND huyện
Tiêu đề Tờ trình về việc xin điều chỉnh diện tích quy hoạch đất thương mại - dịch vụ tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/9/2021 của HĐND huyện
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 5
Tải về