Tờ trình số 167 đề nghị thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện
Tiêu đề Tờ trình số 167 đề nghị thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 4
Tải về