Tờ trình số 168 đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C khởi công mới năm 2022 từ nguồn vốn ngân sách huyện
Tiêu đề Tờ trình số 168 đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C khởi công mới năm 2022 từ nguồn vốn ngân sách huyện
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 4
Tải về