Báo cáo kết quả thẩm định các báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các nhóm C quy mô nhỏ từ nguồn ngân sách huyện năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch ( Tài liệu kèm theo Tờ trình số 168 của UBND huyện Nông Sơn
Tiêu đề Báo cáo kết quả thẩm định các báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các nhóm C quy mô nhỏ từ nguồn ngân sách huyện năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch ( Tài liệu kèm theo Tờ trình số 168 của UBND huyện Nông Sơn
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 4
Tải về