Tờ trình số 166 về việc đề nghị thống nhất bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nông Sơn (đợt 3)
Tiêu đề Tờ trình số 166 về việc đề nghị thống nhất bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nông Sơn (đợt 3)
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 4
Tải về