Tờ trình số 165 đề nghị thông qua Đề án sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức giáo dục
Tiêu đề Tờ trình số 165 đề nghị thông qua Đề án sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức giáo dục
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 4
Tải về