Tờ trình số 164 đề nghị thông qua Đề án phát triển du lịch Đại Bình giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
Tiêu đề Tờ trình số 164 đề nghị thông qua Đề án phát triển du lịch Đại Bình giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 4
Tải về