Tờ trình đề nghị thông qua nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế Kỹ thuật - dự toán dự án: Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký cấp GCNQSD đất và xây dựng CSDL, quản lý đất đai xã Quế Trung, huyện Nông Sơn
Tiêu đề Tờ trình đề nghị thông qua nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế Kỹ thuật - dự toán dự án: Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký cấp GCNQSD đất và xây dựng CSDL, quản lý đất đai xã Quế Trung, huyện Nông Sơn
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 4
Tải về