Tờ trình số 130 đề nghị thống nhất nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Trung Phước, huyện Nông Sơn, giai đoạn đến năm 2020 và 2030
Tiêu đề Tờ trình số 130 đề nghị thống nhất nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Trung Phước, huyện Nông Sơn, giai đoạn đến năm 2020 và 2030
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Lần thứ 4
Tải về