Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Từ ngày 26/12/2023 đến ngày 27/12/2023) Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
2 QUYẾT ĐỊNH Triệu tập kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân huyện Nông Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
3 NGHỊ QUYẾT Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm giám sát Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
4 TỜ TRÌNH Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
5 TỜ TRÌNH Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm giám sát Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
6 BÁO CÁO Kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
7 BÁO CÁO Kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
8 BÁO CÁO Kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
9 BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
10 KẾ HOẠCH Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
11 NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu hoặc phê chuẩn Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
12 TỜ TRÌNH Đề nghị thống nhất danh sách người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu để lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
13 Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
14 Tờ trình thông qua danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
15 Tờ trình đề nghị bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
16 TỜ TRÌNH Đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách huyện Công trình: Trụ sở công an xã Phước Ninh Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
17 NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và năm 2023 từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện đối ứng Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
18 NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Trụ sở công an xã Phước Ninh Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
19 NGHỊ QUYẾT Thông qua danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Nông Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
20 BÁO CÁO Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Trụ sở công an xã Phước Ninh Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết