Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo số 79: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 08, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 10 Xem chi tiết
2 Tờ trình 08: Đề nghị thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý, sử dụng quỹ đất công ích tại các địa phương trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 10 Xem chi tiết
3 Báo cáo số 88: Kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 10 Xem chi tiết
4 Tờ trình 06: Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 10 Xem chi tiết
5 Báo cáo 462: Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 10 Xem chi tiết
6 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 10 Xem chi tiết
7 Báo cáo 94: Kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban KT-XH HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 10 Xem chi tiết
8 Tờ trình 09: Đề nghị phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 10 Xem chi tiết
9 Báo cáo504: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 10 Xem chi tiết
10 Tờ trình 194: Đề nghị phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) và kế hoạch đầu tư công năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 10 Xem chi tiết
11 Báo cáo 92: Thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 10 Xem chi tiết
12 Báo cáo 93: Thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 10 Xem chi tiết
13 Báo cáo 91: Kết quả hoạt động của Ban pháp chế HĐND huyện năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 10 Xem chi tiết
14 Báo cáo 494: Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 08, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 10 Xem chi tiết
15 Báo cáo 493: Tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 06, HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 10 Xem chi tiết
16 Tờ trình 186: Đề nghị phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 để đầu tư năm 2023 từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện đối ứng Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 10 Xem chi tiết
17 Tờ trình 189: Thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời ký 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 10 Xem chi tiết
18 BC 475: Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp Luật năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 10 Xem chi tiết
19 BC 480: Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 10 Xem chi tiết
20 BC 481: Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 10 Xem chi tiết