Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Gợi ý thảo luận tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
2 Báo cáo số 30 HĐND huyện: Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
3 Tờ trình 04 của HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
4 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
5 Báo cáo thẩm tra tình hành chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
6 Quyết định chủ trương đầu tư các công trình khởi công năm 2022 (ngân sách tỉnh hỗ trợ) Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
7 NQ Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
8 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban KT-XH HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
9 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
10 Kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 03, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
11 Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 của HĐND, Thường trực HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
12 Đề nghị thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát “Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn vượt thu, kết dư năm 2018, 2019 đối với Ban quản lý dự án ĐTXD-PTQĐ huyện” Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
13 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 06, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
14 Phiếu đăng ký phát biểu Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
15 Báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2022 của Toà án nhân dân huyện Nông Sơn trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Nông Sơn khoá XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
16 Kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
17 Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tại kỳ họp thứ VII, HĐND huyện Nông Sơn khoá XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
18 Thông báo kết quả tham gia công tác xây dựng chính quyền của UBMTTQVN các cấp 6 tháng đầu năm 2022 và một số kiến nghị với UBND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
19 Tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 03, HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết
20 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 06, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Lần thứ 8 Xem chi tiết