Nông Sơn: Sưu tầm tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng

Thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về sưu tầm, hệ thống và sử dụng những tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy. Tổ Sưu tầm tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng của Huyện ủy cùng cơ quan Huyện đoàn và Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Sơn Viên đã sưu tầm được một số hiện vật quý.

Tân Tỉnh Trung Lộc – Căn cứ nghĩa hội Quảng Nam được xếp hạng di tích cấp tỉnh đợt 1 năm 2021

Tân Tỉnh Trung Lộc – Căn cứ Nghĩa hội Quảng Nam được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh theo Quyết định số :2256/QĐ-UBND ngày 09/8/2021.

Hanh hao mùa vàng

TÁT ĐÌA BẮT CÁ