Phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, phát triển cụm Công nghiệp năm 2023

Ngày 23/5/2023 UBND huyện Nông Sơn ban hành Quyết định số 879 về Phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, phát triển cụm Công nghiệp năm 2023.