Thông báo tạm ngưng cung cấp điện từ ngày 11/3/2016 đến 17/3/2016

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện từ ngày 11/3/2016 đến 17/3/2016

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện ngày 15/11/2015

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện ngày 15/11/2015

Thông báo cúp điện ngày 30/10/2015 tại Khu vực Phụ tải TBA Than điện Nông Sơn

Thông báo cúp điện ngày 30/10/2015 tại Khu vực Phụ tải TBA Than điện Nông Sơn

Lịch cúp điện Khu vực Nông Sơn từ ngày 01/10/2015-08/10/2015

Lịch cúp điện Khu vực Nông Sơn từ ngày 01/10/2015-08/10/2015

Công điện trưởng ban chi huy phòng, chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn huyện Nông Sơn Điện

Công điện Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nông Sơn Điện

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nông Sơn năm 2015

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nông Sơn năm 2015

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện từ ngày 21/8/2015-27/8/2015

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện từ ngày 21/8/2015-27/8/2015

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện từ ngày 07/8/2015-14/8/2015

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện từ ngày 07/8/2015-14/8/2015

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện ngày 31/5/2015

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện ngày 31/5/2015

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện từ ngày 17/4/2015-23/4/2015

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện từ ngày 17/4/2015-23/4/2015