Nội dung kết luận của ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo UBND huyện ngày 23/8/2021

UBND huyện Nông Sơn vừa ban hành Thông báo số 323/TB-UBND ngày về nội dung kết luận của ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo UBND huyện ngày 23/8/2021 với nội dung cụ thể như sau:

Thông báo nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 7/2021

Ngày 05/8/2021, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 7/2021. Dự họp có các đồng chí là đại diện Thường trực HĐND huyện; UBMTTQVN huyện; Ban Kinh tế HĐND huyện; thành viên UBND huyện; Hạt Kiểm lâm Nông Sơn, BQL dự án ĐTXD-PTQĐ, BQL Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi, Trung tâm Y tế, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, đại diện lãnh đạo UBND các xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo công tác chỉ đạo điều hành, tình hình KT-XH, AN-QP tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021 của UBND huyện; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung sau

Thông báo việc tổ chức kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019), Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm xem xét, quyết định các nội dung sau:

V/v đăng tải danh mục tài liệu ôn tập phục vụ xét tuyển viên chức giáo viên huyện Nông Sơn

Đăng tải danh mục tài liệu ôn tập phục vụ xét tuyển viên chức giáo viên huyện Nông Sơn

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới trên địa bàn huyện Nông Sơn năm 2020

Căn cứ Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện

Kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện

Báo cáo nhanh về công tác triển khai ứng phó bão số 05 (Noul)

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh vừa có báo cáo nhanh về công tác triển khai ứng phó bão số 05 (Noul). (Tính đến 05h00 ngày 18/9/2020)

Đăng tải danh mục tài liệu ôn tập phục vụ xét tuyển viên chức giáo viên huyện Nông Sơn

V/v đăng tải danh mục tài liệu ôn tập phục vụ xét tuyển viên chức giáo viên huyện Nông Sơn