Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới trên địa bàn huyện Nông Sơn năm 2020

Căn cứ Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Báo cáo nhanh về công tác triển khai ứng phó bão số 05 (Noul)

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh vừa có báo cáo nhanh về công tác triển khai ứng phó bão số 05 (Noul). (Tính đến 05h00 ngày 18/9/2020)

Đăng tải danh mục tài liệu ôn tập phục vụ xét tuyển viên chức giáo viên huyện Nông Sơn

V/v đăng tải danh mục tài liệu ôn tập phục vụ xét tuyển viên chức giáo viên huyện Nông Sơn

Kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện

Kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện

Báo cáo nhanh về công tác triển khai ứng phó bão số 05 (Noul)

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh vừa có báo cáo nhanh về công tác triển khai ứng phó bão số 05 (Noul). (Tính đến 05h00 ngày 18/9/2020)