Thông báo quy định thời gian làm việc đối với các cớ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện.

Nhằm nâng cao hiệu quả thời gian làm việc của các cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp và thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 31/01/2008 của Thủ tướng chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức - Viên chức nhà nước.

Thông báo về việc cung cấp thông tin cán bộ nhân viên

Để thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện công thông tin điện tử và chương trình phần mềm quản lí văn bản và điều hành công việc (Q-Office) cho các cơ quan thuộc UBND huyện Nông Sơn