Thông báo tạm ngưng cung cấp điện (Từ 0712/2012 đến ngày 13/12/2012)

Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn và lâu dài cho quý khách hàng dùng điện khu vực huyện Nông Sơn do Điện lực Quế Sơn quản lý. Từ ngày 07/12/2012 đến ngày 13/12/2012 Điện lực Quế Sơn sẽ tạm ngưng cung cấp điện tại các khu vực trên địa bàn huyện Nông Sơn

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện từ ngày 09/11/2012 đến ngày 15/11/2012

CÔNG ĐIỆN KHẨN: Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn điện.

Cơn bảo số 8 có tên quế tế là SƠN TINH hiện đang hoạt động trên biển đông, hồi 7h ngày 26/10/2012, vị trí trung tâm bảo ở vào khoảng 14.6 độ Bắc; 115.7 độ kinh Đông, sức gió vùng gần tâm bảo mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Dự báo 24h tới bão số 8 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc. Mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và có khả năng mạnh thêm.

Thời gian và địa điểm ôn tập thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2012

Hội đồng thi tuyển công chức thông báo thời gian và địa điểm tổ chức ôn tập thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2012

V/v triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính ban hành các văn bản - Thông tư 130/2012/TT-BTC - Thông tư 147/2012/TT-BTC - Quyết định 2331/QĐ-BTC. Văn phòng UBND tỉnh kính báo báo cáo các Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thông báo với các địa phương, đơn vị biết các văn bản trên đã được đăng tải tại địa chỉ http://qppl.vpubnd.quangnam.vn.

Phân công nhiệm vụ thành viên Văn phòng Ban chỉ huy PCLB, TKCN và GNTT huyện Nông Sơn

Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-BCH ngày 29 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Nông Sơn về việc thành lập Văn phòng BCH PCLB, TKCN và giảm nhẹ thiên tai huyện; Căn cứ tình hình thực tế diễn biến lụt, bão trên địa bàn huyện; Theo tinh thần cuộc họp Văn phòng BCHPCLB, TKCN&GNTT ngày 05/10/2012 Văn phòng BCH PCLB huyện thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Văn phòng và trực tiếp the

Danh sách các tài khoản của cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện Nông Sơn

Để thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện cổng thông tin điện tử và chương trình phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc Q-Office. Văn phòng HĐND-UBND cung cấp danh sách tài khoản cho các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện Nông sơn.

Thông báo quy định thời gian làm việc đối với các cớ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện.

Nhằm nâng cao hiệu quả thời gian làm việc của các cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp và thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 31/01/2008 của Thủ tướng chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức - Viên chức nhà nước.

Thông báo về việc cung cấp thông tin cán bộ nhân viên

Để thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện công thông tin điện tử và chương trình phần mềm quản lí văn bản và điều hành công việc (Q-Office) cho các cơ quan thuộc UBND huyện Nông Sơn