Quế Trung: Nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số

Ngày 28.11, UBND xã Quế Trung tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ công chức, người lao động cơ quan; Tổ công nghệ cộng đồng trên địa bàn với những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số; chương trình chuyển đổi số của tỉnh; chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng.

Cẩm nang cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Quảng Nam

Nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công luôn là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của chính quyền các cấp nhằm phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Đại hội Đảng lần thứ XIII yêu cầu: Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch. Chính phủ đã khẳng định quyết tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển (Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026). Ở cấp cơ sở, người dân, là những chủ thể đồng hành cùng chính quyền, tham gia vào quá trình chính sách, hưởng lợi từ các tiến trình phát triển. Người dân có quyền, có nghĩa vụ, có năng lực để nhìn nhận, đánh giá chất lượng va hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền các cấp. Tiếng nói, nhận định của người dân ở cơ sở xã, phường, thị trấn là kênh quan trọng bậc nhất để đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công.

Nông Sơn tổ chức Hội nghị chuyên đề cải cách hành chính năm 2022

Ngày 14.9, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị chuyên đề cải cách hành chính năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Hòa- CT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Chỉ số cải cách hành chính huyện Nông Sơn tăng 02 bậc, xếp 7/18 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ngày 21/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1663/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các Sở, Ban, ngành, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; huyện Nông Sơn đạt 80,28 điểm, xếp hạng 7/18 huyện, thị xã, thành phố, tăng 02 bậc so với năm 2020, thuộc nhóm các huyện đạt chỉ số khá trên 80%.

Thông tin số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng cải cách hành chính

Để tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính, thái độ, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, Ủy ban nhân dân huyện thông báo đường dây nóng cải cách hành chính của huyện Nông Sơn như sau:

Giới thiệu Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Về phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Kế hoạch kiểm tra việc thực thi công vụ năm 2022

Nhằm đẩy mạnh việc nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức (đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp); có phong cách ứng xử văn minh; xây dựng nề nếp, ý thức tôn trọng kủ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ.

Công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Ngày 06/5/2021, Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn đã ban hành Quyết định số 934/QĐ-UBND phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã.