Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Công khai thực hiện dự toán ngân sách huyện quý II năm 2020

Công khai thực hiện dự toán ngân sách huyện quý II năm 2020

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

Công khai thực hiện dự toán NSNN 06 tháng đầu năm 2018

Công khai thực hiện dự toán NSNN 06 tháng đầu năm 2018

QĐ số 192: Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

QĐ số 192: Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018