Củng cố tổ chức đảng gắn với phát triển kinh tế ở địa phương

Thời gian gần đây, Đảng bộ thị trấn Trung Phước đã có nhiều giải pháp tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức sáng tạo của từng cá nhân xây dựng tập thể vững mạnh. Sức mạnh ấy được Đảng bộ thị trấn vận dụng linh hoạt vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

-- Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Trung Phước họp mở rộng --

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Bí thư Đảng uỷ cho biết: Đảng bộ thị trấn Trung Phước lấy tinh thần nêu gương của người đứng đầu để quy tụ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Theo đó, Đảng ủy phân công nhiệm vụ cụ thể, có thời gian hoàn thành cho từng đồng chí đứng đầu từ đảng bộ đến chi bộ, trưởng các đoàn thể với phương châm rõ người, rõ việc. Lấy hiệu quả công việc làm thước đo và tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện tới cán bộ, đảng viên; quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; lấy đó làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm. Hàng năm, UBKT Đảng ủy thị trấn triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát qua đó phát huy tác dụng trong phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vi phạm, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên, góp phần tạo được niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Từ sự đoàn kết, thống nhất trong hành động, Đảng bộ thị trấn Trung Phước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, những năm qua thị trấn Trung Phước đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có giá trị cao, nhờ đó đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Bám sát nghị quyết của đảng ủy, các chi bộ, đảng viên trong đảng bộ phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, vận động người dân đưa cây trồng có giá trị thu nhập kinh tế cao vào sản xuất, điển hình như mô hình trồng sen ở Phước Viên, Trung An, Trung Nam…; trồng cây ăn quả, xây dựng thương hiệu và liên kết bao tiêu sản phẩm tại Đại Bình. Đồng thời, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi xây dựng các gia trại, trang trại theo Nghị quyết số: 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam.