Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nông Sơn tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và tập trung thực hiện đúng quy trình nên đến nay, huyện Nông Sơn đã có 6/6 xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 13/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Chỉ thị số 21-CT/HU, ngày 11/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ xã, thị trấn và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đến MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở MTTQ trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào, các hoạt động thi đua, phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Trên cơ sở chọn, chỉ đạo đại hội điểm, rút kinh nghiệm tại xã Phước Ninh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN huyện đã chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức đại hội.

Toàn cảnh Đại hội Mặt trận TQVN xã Quế Lộc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tại đại hội, đã tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn lần thứ IV, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung; hiệp thương dân chủ cử các vị tham gia Ủy ban MTTQ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024 - 2029 và đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ huyện Nông Sơn sẽ được tổ chức trong thời gian tới,... Do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và tập trung thực hiện đúng quy trình nên đại hội MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp. Các báo cáo trình tại đại hội được các đại biểu bàn bạc dân chủ và thống nhất cao; 100% đại biểu dự đại hội nhất trí với đánh giá kết quả thực hiện phong trào và các nhiệm vụ trọng tâm cũng như phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp đề ra. Công tác nhân sự tại các đại hội cũng được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo quy trình, quy định.