HĐND huyện Nông Sơn tổ chức kỳ họp thứ 15

HĐND huyện Nông Sơn (khóa XII) tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.