Thị trấn Trung Phước: Phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Phát huy tinh thần đoàn kết và những kết quả đạt được trong những năm qua, với niềm tin, khí thế mới, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.

Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành trong huyện cùng với sự năng động, đổi mới trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, sự phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của Nhân dân; thị trấn Trung Phước đã có bước phát triển rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện; công tác an sinh xã hội được quan tâm, hệ thống chính trị từ thị trấn đến tổ dân phố được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; năm 2023, các chỉ tiêu chủ yếu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch.

          

Năm 2024 - là năm có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo đà bứt phá để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Dự báo, tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Tranh thủ các điều kiện thuận lợi, kịp thời khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng bộ thị trấn đề ra trong năm 2024; với chủ đề “Phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2023; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và đảng viên; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024” cùng với quan điểm chỉ đạo, điều hành của UBND thị trấn là “Trách nhiệm, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả” và đã ban hành kế hoạch với lộ trình cụ thể.

Đồng chí Trần Văn Đoàn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Trung Phước cho biết: "Ngay từ đầu năm, Đảng uỷ, HĐND thị trấn đã ban hành Nghị quyết để tổ chức thực hiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; UBND thị trấn ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết và các mục tiêu, nhiệm vụ của năm, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện, có lộ trình, giải pháp từng giai đoạn. Đặc biệt là quan tâm chăm lo đời sống, việc làm của người dân và xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí đô thị...".

         

Để đạt mục tiêu đề ra, thị trấn Trung Phước đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2023, xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể theo từng lĩnh vực trọng điểm, trọng tâm, nhiệm vụ khó để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ những định hướng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với du lịch sinh thái, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý, điều hành ngân sách gắn với nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán năm. Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.

Tin liên quan