Xã Phước Ninh: Tổ chức Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sáng ngày 29/02/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là địa phương được chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở trên địa bàn huyện Nông Sơn.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Ninh đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa; nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; xóa đói, giảm nghèo đã thực sự phát huy hiệu quả. Hằng năm, địa phương có 85-90% hộ gia đình văn hóa, 80-100% thôn đạt thôn văn hóa, 100% số thôn có nhà văn hóa, sân bóng đá, bóng chuyền. Mặt trận xã và các tổ chức thành viên đã hỗ trợ, giúp đỡ 32 hộ thoát nghèo. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 47 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,3%.