Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực Huyện ủy năm 2024

Năm 2023, thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Thường trực Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy đã triển khai công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý đơn thư theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trong năm 2024; ngày 29/12/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông báo số 432-TB/HU về lịch tiếp công dân của Thường trực Huyện ủy năm 2024, cụ thể như sau:

- Tháng 1: Tổ chức tiếp công dân ngày 25/01/2024 (thứ Năm).

- Tháng 2: Tổ chức tiếp công dân ngày 26/02/2024 (thứ Hai).

- Tháng 3: Tổ chức tiếp công dân ngày 25/3/2024 (thứ Hai).

- Tháng 4: Tổ chức tiếp công dân ngày 25/4/2024 (thứ Năm).

- Tháng 5: Tổ chức tiếp công dân ngày 27/5/2024 (thứ Hai).

- Tháng 6: Tổ chức tiếp công dân ngày 25/6/2024 (thứ Ba).

- Tháng 7: Tổ chức tiếp công dân ngày 25/7/2024 (thứ Năm).

- Tháng 8: Tổ chức tiếp công dân ngày 26/8/2024 (thứ Hai).

- Tháng 9: Tổ chức tiếp công dân ngày 25/9/2024 (thứ Tư).

- Tháng 10: Tổ chức tiếp công dân ngày 25/10/2024 (thứ Sáu).

- Tháng 11: Tổ chức tiếp công dân ngày 25/11/2024 (thứ Hai).

- Tháng 12: Tổ chức tiếp công dân ngày 25/12/2024 (thứ Tư).

* Địa điểm tiếp công dân: Tại Phòng Tiếp công dân Huyện ủy - Tổ dân phố Trung Hạ, thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Thường trực Huyện ủy giao Văn phòng Huyện ủy: Niêm yết lịch tiếp công dân năm 2024 tại Phòng Tiếp công dân Huyện ủy, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ trì, phối với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu nội dung, phục vụ chu đáo các buổi tiếp công dân của Thường trực Huyện ủy đảm bảo theo quy định.

(Tải: Thông báo số 432-TB/HU, ngày 29/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy)

Tin liên quan