Nông Sơn xây dựng làng quê đáng sống

Sau thời gian triển khai xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, làng quê huyện Nông Sơn đã có nhiều đổi thay tích cực từ hạ tầng kinh tế - xã hội, tổ chức sản xuất, đến đời sống văn hóa, môi trường...