Quế Lộc - Những kết quả nổi bật trong xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

         Năm 2018, Quế Lộc là xã đầu tiên trên địa bàn huyện Nông Sơn về đích Nông thôn mới. Không bằng lòng với thành tích đã đạt được, trong những năm qua, đặc biệt là giai đoạn nước rút từ năm 2021-2023, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quế Lộc đặt ra quyết tâm để đạt được mục tiêu được công nhận là xã Nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024. Đến nay, lộ trình xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương đã đạt kết quả khá tích cực.

          Xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là hàng đầu, nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm đó là: vừa giữ vững, duy trì phát huy các tiêu chí đã đạt được; vừa phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của xã NTM nâng cao. Để thực hiện những phần việc đó, Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã đã xây dựng kế hoạch, chương trình, để cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện. Trong những năm qua, cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các phòng ban của huyện, xã đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, trồng rừng. Triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

          Kết quả duy trì tiêu chí xã: Đối với các tiêu chí duy trì đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới: Có 19/19 tiêu chí đạt chuẩn. Về kết quả thực hiện tiêu chí xã NTM nâng cao (theo QĐ:2333):  Đối với các tiêu chí đạt chuẩn: Có 10/19 tiêu chí đạt chuẩn. Về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu: Trên địa bàn xã hiện nay có 2 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu (Lộc Trung, Lộc Tây). Theo lộ trình cuối năm 2023 trên địa bàn xã đạt chuẩn thêm 1 thôn nông thôn mới kiểu mẫu Lộc Đông, dự kiến đầu năm 2024 làm hồ sơ minh chứng. Thôn Tân Phong hiện nay đã được UBND huyện thẩm định phê duyệt Phương án trình và triển khai thực hiện, dự kiến cuối năm 2024 đạt chuẩn.

Ảnh: Cổng ngõ  NTM  đạt giải trong cuộc thi do tỉnh tổ chức

          Đến nay, nhìn chung diện mạo nông thôn trên địa bàn xã đã có những thay đổi, kết cấu hạ tầng được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân, trong  đó: mạng lưới giao thông, điện, nước, thủy lợi, giáo dục, y tế, hạ tầng viễn thông, bảo vệ môi trường...có nhiều điểm phát triển. Tình hình kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng được giữ vững; đời sống của người dân cũng được cải thiện đáng kể.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Quế Lộc còn vướng những khó khăn nhất định như: Công tác vận động nhân dân thực hiện các phần việc xây dựng nông thôn mới chưa thật sự hiệu quả,  chưa huy động tối đa sự tham gia của người dân;  việc huy động nguồn vốn đóng góp từ nhân dân để đầu tư hạ tầng cơ sở và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và con vật nuôi còn chậm; một số mô hình, dự án sản xuất nông nghiệp chưa mang lại hiệu quả cao. Chất lượng các tiêu chí đạt chưa cao, thiếu bền vững....